HCM : +84-093 813 53 86
HN :    +84-093 866 19 53
English Việt Nam

Giám Đốc Dự Án (hệ thống SAP ngành bán lẻ) - làm việc tại Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh - Lương thương lượng